Pomoc dla osób starszych i niepełnosprawnych
ZAKŁADKI:

Informacja ogólna
Dofinansowanie ze środków PFRON
Usługi opiekuńcze
Środowiskowe Domy Samopomocy
Dom Pomocy Społecznej
Aktywny Samorząd
Zasiłek pielęgnacyjny
Świadczenie pielęgnacyjne
Specjalny zasiłek opiekuńczy
Zasiłek dla opiekunów
Wnioski i pliki do pobrania
Przydatne linki

Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Osób Niepełnosprawnych - Halina IgnorInformacja ogólna

• Informacja Działu Opieki nad Osobami Starszymi i Niepełnosprawnymi (sprawy dot. PFRON): Ruda Śląska ul. Markowej 20, parter, pokój nr 4a tel. (32) 344 – 03 – 23 wew. 304

Pracownicy socjalni Działu Opieki nad Osobami Starszymi i Niepełnosprawnymi (sprawy dot. DPS): Ruda Śląska ul. Markowej 20, parter, pokój nr 9 tel. (32) 344 – 03 – 23 wew. 335

GODZINY PRZYJĘĆ:
Poniedziałek 14-17
Wtorek, Środa, Piątek 8-10
Czwartek 14-15:30

Kierownik Działu Opieki nad Osobami Starszymi i Niepełnosprawnymi: tel. (032) 344 – 03 – 10 wew. 306

• Informacja Działu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych: Ruda Śląska ul. Markowej 20, parter, pokój nr 5 i 6 tel. (32) 344 – 03 – 23 wew. 385 lub 386

GODZINY PRZYJĘĆ:
Poniedziałek 8.30-16.30
Wtorek, Środa, Czwartek 8.30-15.00
Piątek 8.30-13.30

Kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych: tel. (032) 344 – 03 – 10 wew. 327


do góry
Dofinansowanie ze środków PFRON

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej udziela pomocy finansowej osobom niepełnosprawnym (posiadającym aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności) ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji społecznej.

Z zakresu rehabilitacji społecznej udzielamy dofinansowania indywidualnym osobom niepełnosprawnym do:

- uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych
- likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych
- zakupu sprzętu rehabilitacyjnego
- zaopatrzenia w środki pomocnicze i przedmioty ortopedyczne

Osoba niepełnosprawna może złożyć wniosek o dofinansowanie ze środków Funduszu w każdym czasie.

Do wniosków indywidualnych osób niepełnosprawnych należy dołączyć:
- aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
- potwierdzenie dochodów uzyskanych za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie ze środków PFRON jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny (...) obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:
- 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym
- 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

Przeciętne wynagrodzenie

Przeciętne wynagrodzenie ogłaszane jest kwartalnie przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w formie komunikatu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” i oznacza przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale.

PRZECIĘTNE WYNAGRODZENIE IV KWARTAŁ 2012 ROKU WYNOSI –3.690,30 ZŁ

Obowiązuje od 01.03.2013r.

50 % PRZECIĘTNEGO WYNAGRODZENIA NA CZŁONKA RODZINY POZOSTAJĄCEGO WE WSPÓLNYM GOSPODARSTWIE – 1.845,15 ZŁ

65 % PRZECIĘTNEGO WYNAGRODZENIA – OSOBA SAMOTNA – 2.398,70 ZŁ


Uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych

Osoby niepełnosprawne mogą ubiegać się o dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym raz na rok. Wysokość przyznanego dofinansowania uzależniona jest od posiadanego stopnia niepełnosprawności i wynosi:
1. 27% przeciętnego wynagrodzenia dla osoby niepełnosprawnej ze znacznym stopniem niepełnosprawności, osoby niepełnosprawnej w wieku do 16 lat oraz osoby niepełnosprawnej w wieku 16-24 lat uczącej się i nie pracującej, bez względu na stopień niepełnosprawności,
2. 25% przeciętnego wynagrodzenia-dla osoby niepełnosprawnej z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
3. 23% - przeciętnego wynagrodzenia dla osoby niepełnosprawnej z lekkim stopniem niepełnosprawności,
4. 18% przeciętnego wynagrodzenia dla opiekuna osoby niepełnosprawnej i dla osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w zakładzie pracy chronionej, niezależnie od posiadanego stopnia niepełnosprawności.

Kwota dofinansowania do turnusu rehabilitacyjnego obowiązująca od dnia 01.03.2013 r do 31.05.2013:
- 27% przeciętnego wynagrodzenia dla dzieci i I grupy - 996 zł
- 25% przeciętnego wynagrodzenia dla II grupy - 923 zł
- 23% przeciętnego wynagrodzenia dla III grupy - 849 zł
- 18% przeciętnego wynagrodzenia opiekuna i ZPCH - 664 zł

W przypadku uzasadnionym szczególnie trudną sytuacją życiową osoby niepełnosprawnej dofinansowanie do turnusu może wynieść 35 % przeciętnego wynagrodzenia tj. 1292 zł


Likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych

Bariery architektoniczne to wszelkie utrudnienia występujące w budynku i w jego najbliższej okolicy, które ze względu na rozwiązania techniczne, konstrukcyjne lub warunki użytkowania uniemożliwiają lub zmniejszają swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym

Bariery w komunikowaniu się to ograniczenia uniemożliwiające i utrudniające osobie niepełnosprawnej swobodne porozumiewanie się i/lub przekazywanie informacji.

Bariery techniczne to przeszkody utrudniające lub uniemożliwiające osobie niepełnosprawnej pokonywanie pewnych ograniczeń; likwidacja bariery powinna spowodować sprawniejsze działania i umożliwić wydajniejsze jej funkcjonowanie

„Wysokość dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych wynosi do 80 % kosztów przedsięwzięcia nie więcej jednak niż do wysokości 15-krotnego przeciętnego wynagrodzenia”.

Jak wynika z obowiązujących przepisów prawa dofinansowanie przysługuje osobie niepełnosprawnej w wysokości do 80% i nie może wynosić pełnego kosztu realizacji zadania, co powoduje, że osoba niepełnosprawna musi posiadać środki własne w wysokości co najmniej 20 % .

Dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych przyznaje się na podstawie umowy. Przekazanie dofinansowania następuje po przedłożeniu faktury potwierdzającej likwidację bariery i opłacenia udziału własnego, która podana jest w zawartej i podpisanej przez obie strony umowie.

W przypadku nieuregulowania przez osobę niepełnosprawną udziału własnego pomimo przyznania środków nie zostaną one przekazane na konto wystawcy faktury.

Osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie do likwidacji barier technicznych i w komunikowaniu się raz na 3 lata, natomiast do likwidacji barier architektonicznych raz na rok.


Zakupu sprzętu rehabilitacyjnego

O dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, które spełniają kryterium dochodowe jak przy dofinansowaniu do turnusów rehabilitacyjnych. Wysokość dofinansowania wynosi do 60% kosztów tego sprzętu, nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotności przeciętnego wynagrodzenia. Po rozpatrzeniu wniosku zawierana jest umowa z osobą niepełnosprawną a następnie można dokonać zakupu sprzętu.


Zaopatrzenia w środki pomocnicze i przedmioty ortopedyczne

Warunkiem uzyskania dofinansowanie jest spełnienie kryterium dochodowego oraz uzyskania pomocy ze strony Narodowego Funduszu Zdrowia. Do wniosku należy dołączyć fakturę zakupu, w której określona zostanie kwota opłacana w ramach ubezpieczenia zdrowotnego i kwotę udziału własnego oraz kserokopię zrealizowanego zlecenia lekarskiego, potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez wystawcę faktury.


do góry
Usługi opiekuńcze

Od dnia 01 stycznia 2012 roku usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi świadczy Fundacja Opieki Zdrowotnej i Pomocy Potrzebującym - Lux Hominum 43-100 Tychy ul. Nałkowskiej 27.

Koordynacja usług opiekuńczych Eskulap Plus Ruda Śląska 9 ul. Hallera 18aPani Krystyna Kowolik i Monika Kuźlike-mail: kontakt@eskulapplus.pl Koordynacja specjalistycznych usług Pani Alicja Florko

CENA 1 godz. usług opiekuńczych wynosi: 10,72zł
CENA 1 godz. specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi wynosi: 18,27zł
Prywatnie cena 1 godz. usług opiekuńczych wynosi: 11zł

Procedura przyznawania usług w środowisku podopiecznego wymagana dokumentacja:
- wywiad środowiskowy wraz z załącznikami,
- decyzja emerytalna / rentowa,
- zaświadczenie lekarskie - w przypadku specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi wystawione przez lekarza psychiatrę,
- wywiad u osób, o których mowa w art. 103 ustawy z dnia 12.03.2004 roku o pomocy społecznej. Usługi przyznawane są na okres pół roku z możliwością przedłużenia w zależności od potrzeb.

Zakres oferowanych usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych oraz zasady odpłatności określa Uchwała Nr 468/XXVI/2004 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 27.05.2004 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zapewniane w miejscu zamieszkania oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania z późniejszymi zmianami.

Rodzaje i zasady odpłatności precyzuje Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 roku w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych.


do góry
Środowiskowe Domy Samopomocy

Na terenie miasta znajdują się dwa Środowiskowe Domy Samopomocy:

1. Środowiskowy Dom Samopomocy prowadzony przez Caritas Archidiecezji Katowickiej – Ośrodek dla Niepełnosprawnych "Najświętsze Serce Jezusa" w Rudzie Śląskiej – Halembie przy ul. Kłodnickiej 91. Dom przeznaczony jest dla 40 osób.

2. Środowiskowy Dom Samopomocy prowadzony przez Caritas Archidiecezji Katowickiej – Ośrodek „Św. Elżbieta” w Rudzie Śląskiej – Rudzie przy ul. Wolności 30. Dom przeznaczony jest dla 21 osób.

Środowiskowe Domy Samopomocy są ośrodkami wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Świadczą usługi w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności społecznych, polegających na nauce, rozwijaniu lub podtrzymywaniu umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym.

Kwalifikacja do Środowiskowych Domów Samopomocy: O miejsce w przedmiotowych placówkach ubiegać mogą się osoby, które w wyniku upośledzenia niektórych funkcji organizmu lub zdolności adaptacyjnych wymagają pomocy do życia w środowisku rodzinnym i społecznym, w szczególności w celu zwiększenia zaradności i samodzielności życiowej, a także integracji społecznej.

Wymagana dokumentacja:

1. Wniosek o skierowanie do środowiskowego domu samopomocy.
2. Wywiad środowiskowy ( przeprowadza pracownik socjalny ).
3. Zaświadczenie lekarza psychiatry/neurologa o występujących zaburzeniach psychicznych.
4. Zaświadczenie lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach domu wraz z informacją o sprawności w zakresie lokomocji osób niepełnosprawnych fizycznie.
5. Orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, o ile osoba takie posiada.
6. Opinia pracownika socjalnego dotycząca sprawności psychofizycznej osoby ubiegającej się o skierowanie.
7. Uzgodnienia dotyczące zakresu usług i odpłatności z osobą kierowaną.
8. Decyzja emerytalna/ rentowa lub zaświadczenie o dochodzie osoby ubiegającej się oraz członków rodziny.

Skierowanie do placówki odbywa się na podstawie decyzji administracyjnej wydanej przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej bądź osoby przez niego upoważnione. W przypadku osób, które po raz pierwszy wystąpiły o skierowanie do domu, decyzję o skierowaniu wydaje się na czas określony, nie dłuższy niż 3 miesiące. Okres skierowania może zostać przedłużony w zależności od stanu zdrowia podopiecznego i jego warunków życiowych.

Odpłatność za pobyt w Środowiskowych Domach Samopomocy: Od dnia 31 marca 2010 roku zasady dotyczące odpłatności za pobyt w środowiskowych domach samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi reguluje ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej ( tekst jednolity Dz. U. z 2009 roku, Nr 175, poz. 1362 ze zm. ). W myśl art. 51 b cytowanej powyżej ustawy, odpłatność za usługi świadczone w środowiskowych domach samopomocy ustala się w wysokości 5% kwoty dochodu osoby samotnie gospodarującej lub kwoty dochodu na osobę w rodzinie, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie przekracza kwotę 250% odpowiedniego kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej.”


do góry
Dom Pomocy Społecznej

Na terenie miasta Ruda Śląska znajduje się 5 domów pomocy społecznej:

1.Dom Pomocy Społecznej „ Senior” 41 - 704 Ruda Śląska ul. Puszkina 7 Dom przeznaczony jest dla osób przewlekle somatycznie chorych. Liczba miejsc: 150

2. Dom Pomocy Społecznej „Św. Elżbieta” prowadzony przez Caritas Archidiecezji Katowickiej 41 - 700 Ruda Śląska ul. Wolności 30 Dom przeznaczony jest dla osób w podeszłym wieku. Liczba miejsc: 80

3. Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzi s. Karola Boromeusza 41 - 707 Ruda Śląska ul. Oddziałów Młodzieży Powstańczej 3 Dom przeznaczony jest dla osób przewlekle psychicznie chorych. Liczba miejsc: 53 osoby.

4. Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzi s. Karola Boromeusza 41 - 707 Ruda Śląska ul. Piłsudskiego 43 Dom przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie. Liczba miejsc: 48 osób.

5. Dom Pomocy Społecznej Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek dla Niepełnosprawnych Najświętsze Serce Jezusa 41-706 Ruda Śląska ul. Kłodnicka 103 Dom przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie Liczba miejsc: 95 osób.

Procedura kierowania do domu pomocy społecznej. Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej.

Dokumentacja wymagana, przy kierowaniu do domu pomocy społecznej:
1. Wywiad środowiskowy rodzinny (przeprowadza pracownik socjalny).
2. Zaświadczenie lekarskie.
3. Opinia pracownika socjalnego dotycząca stopnia sprawności osoby ubiegającej się o skierowanie do domu pomocy społecznej.
4. Decyzja emerytalna/rentowa.
5. Prośba/zgoda o umieszczenie w domu pomocy społecznej.
6. Zgoda na ponoszenie odpłatności w domu pomocy społecznej - 70% dochodu.
7. Wywiad u osób zobowiązanych do odpłatności wraz z umową dot. odpłatności za pobyt osoby umieszczanej w domu pomocy społecznej.

Rodzaj schorzenia określony w zaświadczeniu lekarskim to podstawowa przesłanka kwalifikująca osobę zainteresowaną do odpowiedniego typu domu pomocy społecznej, zlokalizowanego jak najbliżej miejsca zamieszkania osoby kierowanej. Dom pomocy społecznej świadczy usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nim przebywających.

Odpłatność w domach pomocy społecznej

Zgodnie z art. 61 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny. Opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej wnoszą:

1. Mieszkaniec domu, nie więcej niż 70% dochodu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka nie więcej niż 70% tego dochodu.
2. Małżonek, zstępni przed wstępnymi: - w przypadku osoby samotnie gospodarującej jeżeli dochód jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, - w przypadku osoby w rodzinie, jeśli posiadany dochód jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie,
3. Gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej.

Zgodnie z art. 64 ustawy o pomocy społecznej osoby wnoszące opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej można zwolnić, na ich wniosek, częściowo lub całkowicie z tej opłaty, w szczególności jeśli:
1. wnoszą opłatę za pobyt innych członków rodziny w domu pomocy społecznej, ośrodku wsparcia lub innej placówce,
2. występują uzasadnione okoliczności, zwłaszcza długotrwała choroba, bezrobocie, niepełnosprawność, śmierć członka rodziny, straty materialne powstałe w wyniku klęski żywiołowej lub innych zdarzeń losowych,
3. małżonkowie, zstępni, wstępni utrzymują się z jednego świadczenia lub wynagrodzenia,
4. osoba zobowiązana do wnoszenia opłaty jest w ciąży lub samotnie wychowuje dziecko.


do góry

Aktywny Samorząd - pilotażowy program ogłoszony przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

W bieżącym roku w ramach realizacji programu osoby niepełnosprawne mogą ubiegać się o udzielenie dofinansowania w dwóch modułach :

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową,
w tym:

1)Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,

2)Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania.

3)Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
Zadanie 1 - pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny,

4)Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Adresat programu (Moduł I):

Obszar A Zadanie nr 1
- osoba niepełnosprawna, która posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności (a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności) oraz dysfunkcję narządu ruchu. W przypadku osób w wieku emerytalnym wymagane jest zatrudnienie.

Obszar A Zadanie nr 2
- osoba niepełnosprawna w wieku aktywności zawodowej, która posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności oraz dysfunkcję narządu ruchu.

Obszar B Zadanie nr 1
- osoba niepełnosprawna, która posiada znaczny stopień niepełnosprawności (a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności) oraz dysfunkcję obu kończyn górnych lub narządu wzroku. W przypadku osób w wieku emerytalnym wymagane jest zatrudnienie."

Obszar C Zadanie nr 1
- osoba niepełnosprawna, która posiada znaczny stopień niepełnosprawności (a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności) oraz dysfunkcje uniemożliwiające samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym. W przypadku osób w wieku emerytalnym wymagane jest zatrudnienie.

Obszar C Zadanie nr 2
- osoba niepełnosprawna, która posiada znaczny stopień niepełnosprawności (a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności), która jest użytkownikiem wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym.

Obszar C Zadanie nr 3 oraz Zadanie nr 4
- osoba niepełnosprawna w wieku aktywności zawodowej lub emerytalnym – jeśli jest zatrudniona, po amputacji kończyn/y, wobec której został orzeczony stopień niepełnosprawności, a ekspert PFRON potwierdził stabilność procesu chorobowego oraz rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie.

Obszar D
- osoba niepełnosprawna w wieku aktywności zawodowej, która posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, jest aktywna zawodowo i pełnio rolę opiekuna prawnego dziecka. Przez aktywność zawodową należy rozumieć zatrudnienie lub rejestrację w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna, albo jako osoba poszukująca pracy i nie pozostająca w zatrudnieniu.


Adresat programu (Moduł II) –realizowany dotychczas przez oddziały wojewódzkie program „Student II”:

– znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
– nauka w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

Realizacją programu zajmuje się Dział Opieki nad Osobami Starszymi i Niepełnosprawnymi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej. Pracownicy Działu przyjmują codziennie w następujących godzinach”
Poniedziałek 14-17
Wtorek, Środa, Piątek 8-10
Czwartek 14-15.30
Informacje telefoniczne udzielane są pod numerem telefonu 32 34 40 323 wew. 306,304


do góry

Zasiłek pielęgnacyjny

Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:
- niepełnosprawnemu dziecku
- osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności
- osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia
- osobie, która ukończyła 75 rok życia.

Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego wynosi 153 zł miesięcznie.

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje: 
- osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego; 
- osobie przebywającej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie (oznacza to dom pomocy społecznej, placówkę opiekuńczo-wychowawczą, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, areszt śledczy, zakład karny, zakład opiekuńczo-leczniczy, zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy, szkołę wojskową lub inną szkołę, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie) 
- jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją tej osoby chyba, że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej. 

Zasiłek pielęgnacyjny nie jest uzależniony od kryterium dochodowego. 

Zasiłek przyznaje się od pierwszego dnia miesiąca, w którym złożono wniosek na czas ważności orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności. Jeśli orzeczenie wydano na stałe zasiłek przyznaje się na stałe. Zasiłek z tytułu ukończenia 75 roku przyznaje się na czas nieokreślony. 

Jeżeli osoba w okresie trzech miesięcy, licząc od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności złoży wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego, prawo to ustala się począwszy od miesiąca, w którym złożono wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności.

Druk wniosku oraz pozostałych dokumentów dotyczących ubiegania się o prawo do zasiłku pielęgnacyjnego można pobrać w siedzibie MOPS - Nowy Bytom ul. Markowej 20, pokój 5 i 6 (parter) oraz na stronie internetowej Ośrodka: www.mops.rsl.pl 


do góry
Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała:
1. nie później niż do ukończenia 18 roku życia lub
2. w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25 roku życia.

Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje:
1.matce albo ojcu,
2.opiekunowi faktycznemu dziecka,
3.osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
4.innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności:
- jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Osobom  innym niż spokrewnione w pierwszym stopniu z osobą wymagającą opieki, przysługuje świadczenie pielęgnacyjne, w przypadku gdy spełnione są łącznie następujące warunki:
1.rodzice osoby wymagającej opieki nie żyją, zostali pozbawieni praw rodzicielskich, są małoletni lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
2.nie ma innych osób spokrewnionych w pierwszym stopniu, są małoletnie lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
3.nie ma opiekuna faktycznego, ani spokrewnionej rodziny zastępczej  w rozumieniu ustawy lub osoby te legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

W przypadku, gdy o świadczenie pielęgnacyjne ubiegają się rolnicy, małżonkowie rolników bądź domownicy, świadczenie te przysługuje odpowiednio:
- rolnikom w przypadku zaprzestania prowadzenia przez nich gospodarstwa rolnego;
- małżonkom rolników lub domownikom w przypadku zaprzestania prowadzenia przez nich gospodarstwa rolnego lub wykonywania przez nich prawy w gospodarstwie rolnym.
Zaprzestanie prowadzenia gospodarstwa rolnego lub zaprzestanie wykonywania pracy w gospodarstwie rolnym potwierdza się stosownym oświadczeniem złożonym pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

BRAK KRYTERIUM DOCHODOWEGO
Świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje, jeśli:
1.Osoba sprawująca opiekę:
- ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,
- ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego;
2.Osoba wymagająca opieki:
- pozostaje w związku małżeńskim, chyba że współmałżonek legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności
- została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej, rodzinnym domu dziecka albo, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu;
3. na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury;
4. członek rodziny osoby sprawującej opiekę ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego;
5. na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub prawo do świadczenia pielęgnacyjnego;
6. na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Wnioskodawca może jednocześnie ubiegać się o objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym siebie oraz członków swojej rodziny. Zgodnie z art. 67 ust. 3 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych osoba podlegająca ubezpieczeniu zdrowotnemu ma obowiązek zgłoszenia do NFZ członków rodziny, jeśli nie podlegają oni ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu.

Wnioskodawca może także ubiegać się o ubezpieczenie emerytalno-rentowe, z tytułu sprawowania opieki nad osobą niepełnosprawną.


Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego
- W okresie od 1 maja 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. to 800 zł miesięcznie.
- W okresie od 1 stycznia 2015 do dnia 31 grudnia 2015 r. to 1200 zł miesięcznie.
- Od 1 stycznia 2016 r. to 1300 zł miesięcznie.
- Pierwszą waloryzację świadczenia pielęgnacyjnego przeprowadza się w roku 2017 zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2014 roku o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 30 kwietnia 2014 roku, poz. 559)
- Świadczenie przysługujące za niepełne miesiące kalendarzowe wypłaca się w wysokości 1/30 dodatku miesięcznego za każdy dzień. Kwotę dodatku przysługującą za niepełny miesiąc zaokrągla się do 10 groszy w górę.

Jak wypłacane jest świadczenie pielęgnacyjne?
- Świadczenie pielęgnacyjne przyznaje się na czas nieokreślony, chyba że orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zostało wydane nas czas określony, wówczas prawo do świadczenia pielęgnacyjnego ustala się do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia.
- Jeżeli osoba w okresie trzech miesięcy, licząc od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności złoży wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, prawo to ustala się począwszy od miesiąca, w którym złożono wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności.

Druk wniosku oraz pozostałych dokumentów dotyczących ubiegania się o prawo do świadczenia pielęgnacyjnego można pobrać w siedzibie MOPS - Nowy Bytom ul. Markowej 20, pokój 5 i 6 (parter) oraz na stronie internetowej Ośrodka: www.mops.rsl.pldo góry
Specjalny zasiłek opiekuńczy

Okres zasiłkowy 2013/2014

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012 r. poz. 788 i 1529 oraz z 2013 r. poz. 1439) ciąży obowiązek alimentacyjny, jeżeli rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

W przypadku, gdy o specjalny zasiłek opiekuńczy ubiegają się rolnicy, małżonkowie rolników bądź domownicy, świadczenie te przysługuje odpowiednio:
- rolnikom w przypadku zaprzestania prowadzenia przez nich gospodarstwa rolnego;
- małżonkom rolników lub domownikom w przypadku zaprzestania prowadzenia przez nich gospodarstwa rolnego lub wykonywania przez nich prawy w gospodarstwie rolnym.
Zaprzestanie prowadzenia gospodarstwa rolnego lub zaprzestanie wykonywania pracy w gospodarstwie rolnym potwierdza się stosownym oświadczeniem złożonym pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego rozstrzyga się po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje w wysokości 664,00 zł miesięcznie.
Zasiłek przysługujący za niepełne miesiące kalendarzowe wypłaca się w wysokości 1/30 specjalnego zasiłku opiekuńczego za każdy dzień. Należną kwotę zasiłku zaokrągla się do 10 groszy w górę.

Specjalny zasiłek opiekuńczy przyznaje się na okres zasiłkowy. Bieżący okres zasiłkowy trwa od 1 listopada 2013 do 31 października 2014. Prawo do świadczeń opiekuńczych ustala się na okres zasiłkowy, chyba, że orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony. W tym przypadku prawo do świadczeń rodzinnych ustala się do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia, nie dłużej jednak niż do końca okresu zasiłkowego. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie z urzędu skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych przez członków rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w roku kalendarzowym 2012.

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 623,00 zł.

W przypadku, gdy dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę przekracza kwotę uprawniającą daną osobę do specjalnego zasiłku opiekuńczego o kwotę niższą lub równą kwocie odpowiadającej najniższemu zasiłkowi rodzinnemu przysługującemu w okresie, na który jest ustalany (w okresie zasiłkowym 2013/2014 najniższa kwota zasiłku rodzinnego to 77,00 zł), specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli przysługiwał w poprzednim okresie zasiłkowym. W przypadku przekroczenia dochodu w kolejnym roku kalendarzowym specjalny zasiłek opiekuńczy nie przysługuje.

Dochód oznacza to, po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób: przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.), pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne.

W przypadku utraty dochodu przez członka rodziny, osobę uczącą się lub dziecko pozostające pod opieką opiekuna prawnego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy lub po tym roku, ustalając ich dochód, nie uwzględnia się dochodu utraconego.

Utrata dochodu – oznacza to utratę dochodu spowodowaną:
• uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego,
• utratą prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
• utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z wyłączeniem pracy wykonywanej na podstawie umowy o dzieło,
• utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjątkiem rent przyznanych rolnikom w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego,
• wyrejestrowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszeniem jej wykonywania w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672, 675 i 983),
• utratą zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
• utratą zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń.

W przypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny, osobę uczącą się lub dziecko pozostające pod opieką opiekuna prawnego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, ustalając dochód członka rodziny, osoby uczącej się lub dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, uzyskany w tym roku dochód dzieli się przez liczbę miesięcy, w którym dochód ten został osiągnięty, jeżeli dochód ten jest uzyskiwany w dniu ustalania prawa do świadczeń rodzinnych.

W przypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny, osobę uczącą się lub dziecko pozostające pod opieką opiekuna prawnego po roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy dochód ich ustala się na podstawie dochodu członka rodziny, dochodu osoby uczącej się lub dochodu dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, powiększonego o kwotę uzyskanego dochodu z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty, jeżeli dochód ten jest uzyskiwany w dniu ustalania prawa do świadczeń rodzinnych.

Uzyskanie dochodu – oznacza to uzyskanie dochodu spowodowane:
• zakończeniem urlopu wychowawczego,
• uzyskaniem prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
• uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z wyłączeniem pracy wykonywanej na podstawie umowy o dzieło,
• uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjątkiem rent przyznanych rolnikom w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego,
• rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowieniem jej wykonywania,
• uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.

Specjalny zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, jeżeli:
1.Osoba sprawująca opiekę:
- ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,
- ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,
- legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
2.Osoba wymagająca opieki:
- została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej, w rodzinnym domu dziecka albo, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu.

Specjalny zasiłek opiekuńczy nie przysługuje także jeżeli:
- na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury;
- członek rodziny osoby sprawującej opiekę ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;
- na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, prawo do świadczenia pielęgnacyjnego lub prawo do zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;
- na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

UWAGA!
W przypadku, gdy o specjalny zasiłek opiekuńczy ubiegają się osoby, którym w okresie od dnia 31 grudnia 2012 roku do dnia 30 czerwca 2013 roku wygasły decyzje przyznające prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem 1 stycznia 2013 roku, z powodu upływu terminu ważności orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego przysługuje tym osobom w okresie od dnia wejścia w życie ustawy tj. od dnia 15 maja 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, na warunkach dotyczących specjalnego zasiłku opiekuńczego określonych w art. 17 ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, również jeżeli osoby te nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.

Wnioskodawca może jednocześnie ubiegać się o objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym siebie oraz członków swojej rodziny. Zgodnie z art. 67 ust. 3 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych osoba podlegająca ubezpieczeniu zdrowotnemu ma obowiązek zgłoszenia do NFZ członków rodziny, jeśli nie podlegają oni ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu.

Za osobę pobierającą specjalny zasiłek opiekuńczy opłacane są składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe przez okres niezbędny do uzyskania 25-letniego okresu ubezpieczenia(składkowego i nieskładkowego) na podstawie Ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych(Dz. U z 2009, nr 153, poz.1227, z późn. zm.).

UWAGA!
Zmiany w specjalnym zasiłku opiekuńczym od 01 stycznia 2015 roku
Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012 r. poz. 788 i 1529 oraz z 2013 r. poz. 1439) ciąży obowiązek alimentacyjny, a także małżonkom, jeżeli:
- nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub
- rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Druk wniosku oraz pozostałych dokumentów dotyczących ubiegania się o prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego można pobrać w siedzibie MOPS - Nowy Bytom ul. Markowej 20, pokój 5 i 6 (parter) oraz na stronie internetowej Ośrodka: www.mops.rsl.pl 


Okres zasiłkowy 2014/2015

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012 r. poz. 788 i 1529 oraz z 2013 r. poz. 1439) ciąży obowiązek alimentacyjny, jeżeli rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

W przypadku, gdy o specjalny zasiłek opiekuńczy ubiegają się rolnicy, małżonkowie rolników bądź domownicy, świadczenie te przysługuje odpowiednio:
- rolnikom w przypadku zaprzestania prowadzenia przez nich gospodarstwa rolnego;
- małżonkom rolników lub domownikom w przypadku zaprzestania prowadzenia przez nich gospodarstwa rolnego lub wykonywania przez nich prawy w gospodarstwie rolnym.
Zaprzestanie prowadzenia gospodarstwa rolnego lub zaprzestanie wykonywania pracy w gospodarstwie rolnym potwierdza się stosownym oświadczeniem złożonym pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego rozstrzyga się po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje w wysokości 520,00 zł miesięcznie.
Zasiłek przysługujący za niepełne miesiące kalendarzowe wypłaca się w wysokości 1/30 specjalnego zasiłku opiekuńczego za każdy dzień. Należną kwotę zasiłku zaokrągla się do 10 groszy w górę.

Specjalny zasiłek opiekuńczy przyznaje się na okres zasiłkowy. Prawo do świadczeń opiekuńczych ustala się na okres zasiłkowy, chyba, że orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony. W tym przypadku prawo do świadczeń rodzinnych ustala się do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia, nie dłużej jednak niż do końca okresu zasiłkowego.
Do wniosku na okres zasiłkowy 2014/2015 trwający od 01.11.2014 r. do 31.10.2015 r. należy dołączyć zaświadczenie z urzędu skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych przez członków rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w roku kalendarzowym 2013.

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 623,00 zł.

W przypadku, gdy dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę przekracza kwotę uprawniającą daną osobę do specjalnego zasiłku opiekuńczego o kwotę niższą lub równą kwocie odpowiadającej najniższemu zasiłkowi rodzinnemu przysługującemu w okresie, na który jest ustalany (w okresie zasiłkowym 2014/2015 najniższa kwota zasiłku rodzinnego to 77,00 zł), specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli przysługiwał w poprzednim okresie zasiłkowym. W przypadku przekroczenia dochodu w kolejnym roku kalendarzowym specjalny zasiłek opiekuńczy nie przysługuje.

Dochód oznacza to, po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób: przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.), pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne.

W przypadku utraty dochodu przez członka rodziny, osobę uczącą się lub dziecko pozostające pod opieką opiekuna prawnego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy lub po tym roku, ustalając ich dochód, nie uwzględnia się dochodu utraconego.

Utrata dochodu – oznacza to utratę dochodu spowodowaną:
• uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego,
• utratą prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
• utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z wyłączeniem pracy wykonywanej na podstawie umowy o dzieło,
• utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjątkiem rent przyznanych rolnikom w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego,
• wyrejestrowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszeniem jej wykonywania w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672, 675 i 983),
• utratą zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
• utratą zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń.

W przypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny, osobę uczącą się lub dziecko pozostające pod opieką opiekuna prawnego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, ustalając dochód członka rodziny, osoby uczącej się lub dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, uzyskany w tym roku dochód dzieli się przez liczbę miesięcy, w którym dochód ten został osiągnięty, jeżeli dochód ten jest uzyskiwany w dniu ustalania prawa do świadczeń rodzinnych.

W przypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny, osobę uczącą się lub dziecko pozostające pod opieką opiekuna prawnego po roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy dochód ich ustala się na podstawie dochodu członka rodziny, dochodu osoby uczącej się lub dochodu dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, powiększonego o kwotę uzyskanego dochodu z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty, jeżeli dochód ten jest uzyskiwany w dniu ustalania prawa do świadczeń rodzinnych.

Uzyskanie dochodu – oznacza to uzyskanie dochodu spowodowane:
• zakończeniem urlopu wychowawczego,
• uzyskaniem prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
• uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z wyłączeniem pracy wykonywanej na podstawie umowy o dzieło,
• uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjątkiem rent przyznanych rolnikom w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego,
• rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowieniem jej wykonywania,
• uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.

Specjalny zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, jeżeli:
1.Osoba sprawująca opiekę:
- ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,
- ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,
- legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
2.Osoba wymagająca opieki:
- została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej, w rodzinnym domu dziecka albo, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu.

Specjalny zasiłek opiekuńczy nie przysługuje także jeżeli:
- na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury;
- członek rodziny osoby sprawującej opiekę ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;
- na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, prawo do świadczenia pielęgnacyjnego lub prawo do zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;
- na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

UWAGA!
W przypadku, gdy o specjalny zasiłek opiekuńczy ubiegają się osoby, którym w okresie od dnia 31 grudnia 2012 roku do dnia 30 czerwca 2013 roku wygasły decyzje przyznające prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem 1 stycznia 2013 roku, z powodu upływu terminu ważności orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego przysługuje tym osobom w okresie od dnia wejścia w życie ustawy tj. od dnia 15 maja 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, na warunkach dotyczących specjalnego zasiłku opiekuńczego określonych w art. 17 ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, również jeżeli osoby te nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.

Wnioskodawca może jednocześnie ubiegać się o objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym siebie oraz członków swojej rodziny. Zgodnie z art. 67 ust. 3 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych osoba podlegająca ubezpieczeniu zdrowotnemu ma obowiązek zgłoszenia do NFZ członków rodziny, jeśli nie podlegają oni ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu.

Za osobę pobierającą specjalny zasiłek opiekuńczy opłacane są składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe przez okres niezbędny do uzyskania 25-letniego okresu ubezpieczenia(składkowego i nieskładkowego) na podstawie Ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych(Dz. U z 2009, nr 153, poz.1227, z późn. zm.).

UWAGA!
Zmiany w specjalnym zasiłku opiekuńczym od 01 stycznia 2015 roku
Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012 r. poz. 788 i 1529 oraz z 2013 r. poz. 1439) ciąży obowiązek alimentacyjny, a także małżonkom, jeżeli:
- nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub
- rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Druk wniosku oraz pozostałych dokumentów dotyczących ubiegania się o prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego można pobrać w siedzibie MOPS - Nowy Bytom ul. Markowej 20, pokój 5 i 6 (parter) oraz na stronie internetowej Ośrodka: www.mops.rsl.pl 
do góry
Zasiłek dla opiekunów

W dniu 4 kwietnia 2014 r. została uchwalona ustawa o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. 2014 r. poz. 567). Przedmiotowa ustawa określa warunki nabywania oraz zasady ustalania i wypłacania zasiłków dla opiekunów osobom, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 2013 r. w związku z wygaśnięciem z mocy prawa decyzji przyznającej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego.

Zasiłek dla opiekuna, w kwocie 520 zł miesięcznie, przysługuje osobie, jeżeli decyzja o przyznaniu jej prawa do świadczenia pielęgnacyjnego wygasła z mocy prawa z dniem 1 lipca 2013 r., na podstawie uznanego za niekonstytucyjny art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw.

Zasiłek dla opiekuna przysługuje:
1.  Za okresy od dnia 1 lipca 2013 r. do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie ustawy, w których osoba spełniała warunki do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego określone w ustawie o świadczeniach w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2012 r. (wraz z odsetkami);
2. Od dnia wejścia w życie ustawy, jeżeli osoba spełnia warunki do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego określone w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2012 r.

Prawo do zasiłku dla opiekuna ustalane będzie na czas nieokreślony, chyba że orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony.

Zarejestrowanie w powiatowym urzędzie pracy jako osoba poszukująca pracy lub posiadanie statusu bezrobotnego nie ma wpływu na uprawnienie do zasiłku dla opiekuna w okresie od dnia 1 lipca 2013 r. do dnia złożenia wniosku o ustalenie zasiłku dla opiekuna.

Zasiłek dla opiekuna nie przysługuje za okresy, w których:
a) osobie ubiegającej się o zasiłek dla opiekuna zostało ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego lub
b) na osobę wymagającą opieki innej osobie zostało ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego.

Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do zasiłku dla opiekuna organ ustalający prawo do świadczeń pielęgnacyjnych wszczyna na wniosek osoby ubiegającej się o zasiłek dla opiekuna. Wniosek będzie można składać maksymalnie w terminie 4 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. od 15 maja 2014 r. do 15 września 2014 r.


do góry
Wnioski i pliki do pobraniaDział Opieki Nad Osobami Starszymi i Niepełnosprawnymi

• Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych w 2014r.
• Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny
• Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia osób niepełnosprawnych w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze


Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym
• Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym
• Wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny
• Informacja o stanie zdrowia


Aktywny Samorząd Moduł I

A1 Oprzyrządowanie samochodu
• Wniosek - Dziecko lub podopieczny
• Wniosek - osoba dorosła
• załącznik - oświadczenie o dochodach
• załącznik - oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych


A2 Prawo jazdy

• Wniosek - Osoba dorosła
• zalącznik - oświadczenie o dochodach
• załącznik - oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych


B1 komputer

• Narząd ruchu - zas.lekarskie
• Narząd wzroku - zaś. lekarskie
• Wniosek dziecko podopieczny
• Wniosek osoba dorosła
• załącznik - oświadczenie o dochodach
• załącznik - oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych


B2 szkolenie komputerowe

• Wniosek dziecko podopieczny
• Wniosek osoba dorosła
• zalącznik -oświadczenie o dochodach
• załącznik - oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych


C1 zakup wózka o napedzie elektrycznym

• Oświadczenie o dochodach
• Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych
• Wniosek - dziecko podopieczny
• Wniosek - osoba dorosła
• zas. lekarskie wózek elektryczny


C2 naprawa wózka elektrycznego

• Wniosek dorosły
• Wniosek dziecko podopieczny
• zalącznik - oświadczenie o dochodach
• załącznik - oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych


C3 zakup protezy III lub IV generacji

• Druk zaświadczenia lekarskiego
• Wniosek
• załącznik - oświadczenie o dochodach
• załącznik - oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych


C4 naprawa protezy III lub IV generacji

• Druk zaświadczenia lekarskiego
• Wniosek
• załącznik - oświadczenie o dochodach
• załącznik - oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych


D Żłobek przedszkole

• Wniosek
• załącznik - oświadczenie o dochodach
• załącznik - oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych


Aktywny Samorząd MODUŁ II (Student)

• Wniosek ON STUDENT
• Oświadczenie o dochodach
• Zaświadczenie z uczelni
• Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych


• Wniosek - likwidacja barier architektonicznych
• Wniosek - likwidacja barier technicznych

Wniosek - likwidacja barier w komunikowaniu się

• Wniosek - bariery w komunikowaniu się
• Zaswiadczenie - bariery w komunikowaniu

Dział Świadczeń Rodzinnych Alimentacyjnych i Pomocy Materialnej Uczniom

Okres zasiłkowy 2013/2014

• WNIOSEK - Specjalny zasiłek opiekuńczy 2013-2014
• WNIOSEK - świadczenie pielęgnacyjne
• WNIOSEK - Zasiłek pielęgnacyjny
• WNIOSEK - Zasiłek dla opiekuna
• SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY - dokumenty niezbędne do złożenia wniosku 2013-2014
• ŚWIADCZENIE PIELEGNACYJNE - dokumenty niezbędne do złożenia wniosku
• ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY - dokumenty niezbędne do złożenia wniosku
• Zasiłek dla opiekuna - dokumenty niezbędne do złożenia wniosku
• Załącznik nr 1 - Zaświadczenie o dochodzie uzyskanym
• Załącznik nr 2 - Zaświadczenie o dochodzie utraconym lub uzyskanym w roku bazowym
• Załącznik nr 5 - Oświadczenie o prowadzeniu nieprowadzeniu działalności gospodarczej w 2011 roku
• Załącznik nr 6 - Oświadczenie o dochodzie nieopodatkowanym w 2012 roku
• Załącznik nr 8 - Oświadczenie o dochodzie uzyskanym z działalności gospodarczej
• Zmiana numeru konta – wniosek
• Oświadczenie o odpowiedzialności karnej
• Oświadczenie o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych w 2012 roku
• Oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w 2012 roku

Okres zasiłkowy 2014/2015

• Wniosek o specjalny zasiłek opiekuńczy 2014/2015
• Dokumenty niezbędne do złożenia wniosku o specjalny zasiłek opiekuńczy 2014/2015
• Wniosek o świadczenie pielęgnacyjne
• Dokumenty niezbędne do złożenia wniosku o świadczenie pielęgnacyjne
• Wniosek o zasiłek pielęgnacyjny
• Dokumenty niezbędne do złożenia wniosku o zasiłek pielęgnacyjny
• Wniosek o zasiłek dla opiekuna
• Dokumenty niezbędne do złożenia wniosku o zasiłek dla opiekuna
• Załącznik nr 1 - Zaświadczenie o dochodzie uzyskanym
• Załącznik nr 2 - Zaświadczenie o dochodzie utraconym lub uzyskanym w roku bazowym
• Załącznik nr 5 - Oświadczenie o prowadzeniu/nie prowadzeniu działalności gospodarczej w 2013 roku
• Załącznik nr 6 - Oświadczenie o dochodzie nieopodatkowanym w 2013 roku
• Załącznik nr 8 - Oświadczenie o dochodzie uzyskanym z działalności gospodarczej
• Oświadczenie o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych w 2013 roku
• Oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w 2013 roku
• Oświadczenie
• Zmiana nr rachunku bankowego

do góry
Przydatne linki

Strony internetowe przygotowane z myślą o osobach niepełnosprawnych, organizacjach pozarządowych i instytucjach działających na rzecz osób niepełnosprawnych:


http://isi.idn.org.pl/

http://idn.org.pl

http://integracja.org

http://niepelnosprawni.info

http://pomocspoleczna.ngo.pl

http://pfron.org.pl

Platforma komunikacyjna ludzi niesłyszących
http://onsi.pl

dla osób niewidomych
http://pzn.org.pl

mówiąca i powiększająca przeglądarka internetowa - sposób na udostępnienie stron internetowych osobom niewidomym i niedowidzącym
http://ivo.pl

http://niepelnosprawni.gov.pl


do góry

Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Osób Niepełnosprawnych - Pani Halina Ignor

Adres:
41-709 Ruda Śląska Nowy Bytom
ul. Markowej 20, pokój nr 1 (parter),

godziny przyjmowania stron: od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 14.00

telefon: (0-32) 344-03-23, wew. 365
e-mail: hignor@mops.rsl.pl

Do zadań pełnomocnika należy:
- inicjowanie i opracowywanie programów służących poprawie warunków życia i integracji społecznej osób niepełnosprawnych,
- inicjowanie i koordynowanie działań zmierzających do ograniczania skutków niepełnosprawności,
- opracowywanie i opiniowanie projektów aktów normatywnych, stanowionych przez organy Miasta, dotyczących problematyki osób niepełnosprawnych,
- współpraca z przedstawicielami: administracji rządowej i samorządowej, organizacji pozarządowych i pożytku publicznego, miejskich jednostek organizacyjnych – w zakresie problematyki osób niepełnosprawnych,
- inicjowanie i koordynowanie realizacji działań i programów oświatowych, kulturalnych i rekreacyjnych uwarunkowanych na integrację środowiska niepełnosprawnych ze społecznością lokalną oraz aktywizację osób niepełnosprawnych,
- analizowanie i usystematyzowanie potrzeb osób niepełnosprawnych związanych z ich pełnym dostępem do dóbr i usług umożliwiających pełne uczestnictwo w życiu społecznym,
- inspirowanie i tworzenie baz danych zapewniających dostęp do informacji o dobrach i usługach umożliwiających pełne uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym,
- współpraca z właściwą jednostką ds. funduszy europejskich w zakresie pozyskiwania i realizacji projektów współfinansowanych ze środków europejskich,
- współpraca z Powiatową Społeczną Radą ds. Osób Niepełnosprawnych,
- realizacja miejskiego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych i ich integracji ze społeczeństwem „Ruda Śląska – miastem przyjaznym osobom niepełnosprawnym” oraz innych programów służących osobom niepełnosprawnym,
- czuwanie nad prawidłową i terminową realizacją zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych.

Informator dla osób niepełnosprawnych- zapoznaj się- zachęcamy!

Informator dla osób niepełnosprawnych powstał w celu ułatwienia dostępu do informacji wszystkim tym, którzy z powodu naruszenia sprawności organizmu są trwale lub okresowo niezdolni do wypełniania ról społecznych, jak również z myślą o ich najbliższych i opiekunach. W informatorze można znaleźć m.in. informacje o Karcie Praw Osób Niepełnosprawnych, orzekaniu o niepełnosprawności do celów pozarentowych, orzecznictwie lekarskim w ZUS, a także o miejskich jednostkach organizacyjnych działających na rzecz osób niepełnosprawnych, placówkach wsparcia w Rudzie Śląskiej dla osób niepełnosprawnych, a także uprawnieniach i ulgach przysługujących osobom niepełnosprawnym. ZACHĘCAMY DO KORZYSTANIA Z INFORMATORA


Doradcy Podatkowi Niepełnosprawnym

27-03-2014

W dniach od 18 marca do 29 kwietnia 2014r. we wtorki i czwartki w godzinach od 9.00 do 15.00 doradcy podatkowi ze Śląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych będą prowadzili bezpłatne konsultacje z zakresu ulg i uprawnień podatkowych przysługujących osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom.
Informacje o ulgach i uprawnieniach podatkowych można uzyskać pod telefonem komórkowym 513 152 218.
Zachęcamy do zapoznania się z plakatem informacyjnymZaproszenie do uczestnictwa w projekcie „Wsparcie osób ze stwardnieniem rozsianym, w tym z niepełnosprawnościami sprzężonymi na rynku pracy”

07-08-2013

Fundacja na Rzecz Chorych na SM im. bł. Anieli Salawy w Krakowie zaprasza osoby chore na stwardnienie rozsiane i ich najbliższych do uczestnictwa w bezpłatnym projekcie „Wsparcie osób ze stwardnieniem rozsianym, w tym z niepełnosprawnościami sprzężonymi na rynku pracy”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Zachęcamy do zapoznania się z zaproszeniem
Więcej informacji na stronie www.fundacja-sm.orgMost do Essen - „Ponad granicami walczymy z barierami”

24-07-2013

W ubiegłym tygodniu, w ramach międzynarodowego projektu „Ponad granicami walczymy z barierami”, w Essen na wizycie studyjnej przebywali przedstawiciele Stowarzyszenia Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST oraz osoby odpowiedzialne za kreowanie polityk z zakresu aktywizacji społeczno - zawodowej osób z niepełnosprawnością. Polskich gości przyjął burmistrz Essen Rudolf Jedlinek. Celem wizyty w Niemczech było pogłębienie wiedzy na temat tamtejszego systemu aktywizacji osób z niepełnosprawnością intelektualną. Uczestnicy wyjazdu szczególną uwagę zwrócili na dostosowanie dla tej grupy społecznej zarówno przestrzeni miejskiej, jak i miejsc pracy, a także na rozwiązania systemowe i prawne dotyczące ich aktywizacji zawodowej. Dlatego też Polacy poznali zasady funkcjonowania oraz strukturę organizacyjną instytucji zajmujących się  w Essen wprowadzaniem w życie zawodowe osób niepełnosprawnych. Ponadto zdobyli wiedzę na temat finansowania takich samych lub podobnych działań oraz w praktyce poznali formy aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych. Zostali także wprowadzeni w tematykę funkcjonowania organizacji parasolowych.

czytaj więcej...Ogólnopolska konferencja "Projektowanie uniwersalne. Dostępność i uczestnictwo dla wszystkich”

19-06-2012

Konferencja "Projektowanie uniwersalne. Dostępność i uczestnictwo dla wszystkich”, odbędzie się w czwartek 21 czerwca w Warszawie, w Centrum Konferencyjnym Golden Floor przy al. Jana Pawła II 27, w godz. 9.30 – 16.00. Konferencja została przygotowana przez Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych, we współpracy z Pełnomocnikiem Rządu do Spraw Równego Traktowania w celu prezentacji możliwości wdrażania idei projektowania uniwersalnego jako praktycznego narzędzia, użytecznego we wszystkich przedsięwzięciach związanych z organizacją przestrzeni publicznej, dostarczaniem informacji, produktów i usług.
pobierz program konferencji w formacie doc 36,5 kb Ze względu na ograniczoną liczbą miejsc osoby zainteresowane udziałem w konferencji proszone są o wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego i oczekiwanie na potwierdzenie możliwości uczestnictwa.
pobierz kartę zgłoszeniową w formacie doc 25 kb Karty zgłoszeniowe można przesyłać na adres e-mail: sekretariat.bon@mpips.gov.pl lub numer faxu 22 48 22 529 06 02

 

Elektroniczny Biuletyn Informacyjny PFRON pn. eBIFRON
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych rozpoczął publikację elektronicznego Biuletynu Informacyjnego PFRON pn. eBIFRON. Powyższa publikacja dostępna jest pod adresem http://ebifron.pfron.org.pl/index.php jak również na stronie PFRON www.pfron.org.pl
Zachęcamy do lektury elektronicznego Biuletynu.
Wydane numery eBIFRON mają charakter niezależnych od siebie informatorów, zróżnicowanych pod względem tematycznym. Zawarto w nich m.in.: - praktyczne informacje na temat ulg i uprawnień, a także możliwości skorzystania z pomocy ze środków PFRON – „ ABC osoby niepełnosprawnej”, - podstawowe zasady wspierania rynku pracy osób niepełnosprawnych – „ABC rynku pracy”, - zasady tworzenia tekstów łatwych w czytaniu adresowanych szczególnie do osób z dysfunkcjami poznawczymi – niepełnosprawnych intelektualnie, mających problemy z czytaniem, dyslektyków czy chociażby cudzoziemców – „PFRON łatwy w czytaniu”. Odbiorcami wymienionych i następnych informatorów mogą być indywidualne osoby niepełnosprawne i ich rodziny, pracodawcy, praktycznie wszyscy zainteresowani problematyką niepełnosprawności. W kolejnych publikacjach będą podejmowane tematy, które będą na tyle interesujące, by czytelnicy z przyjemnością się z nimi zaznajomili i by pozyskaną wiedzę wykorzystali dla swoich potrzeb w życiu codziennym.

do góry